مطالب اختصاصی قانون اساسی

درباره سایت اصل 59

تصویر درباره سایت اصل 59

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی عنوان می دارد: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.