مطالب غیراختصاصی نواقص قانونی

چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟

تصویر چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟

عباس عبدی: تعداد متولدین امسال از ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که اوج کرونا هم بود و قانون حمایت از فرزندآوری وجود نداشت کمتر است / چقدر شکست بخورید تا متوجه خطا بودن رویکردتان شوید؟